Статут

Міжнародної громадської організації

«Земляцтво житомирян»

м. Київ

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРИЙНЯТИЙ
Управлінням юстиції в м.Києві
Свідоцтво № 482
23 червня 1995 року

Загальними зборами засновників
Протокол № 1 від 14 березня 1995 року

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Київським міським управлінням юстиції
16 жовтня 2000 року
Загальними зборами громадської
організації „Земляцтво житомирян „Бджілка”
Протокол № 5 від 5 жовтня 2000 року

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Київським міським управлінням юстиції
16 травня 2001 року
Загальними зборами громадської
організації „Земляцтво житомирян”
Протокол № 1 від 9 лютого 2001 року

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством юстиції України
16 квітня 2009 року
Наказ № 665/5
Свідоцтво № 3092
Загальними зборами громадської
організації „Земляцтво житомирян”,
які є установчими зборами
Міжнародної громадської організації
„Земляцтво житомирян”
Протокол № 14 від 25 червня 2008 р

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Державною реєстраційною службою України
29 жовтня 2012 року
Наказ № 1759
Загальними зборами
Міжнародної громадської організації
„Земляцтво житомирян”
Протокол №17 від 31 серпня 2012р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами громадської
Організації „Земляцтво житомирян”
Протокол №18 від 10 вересня 2014 р.

1. Загальні положення

1.1. Міжнародна громадська організація «Земляцтво житомирян» (далі за текстом – Земляцтво) є добровільним об’єднанням громадян, метою якого є реалізація статутних завдань та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, прав і свобод своїх членів.
Земляцтво є неприбутковою громадською організацією, яка створена та діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими нормативними актами України та цим Статутом.

1.2. Діяльність Земляцтва базується на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності, вільного вибору напрямів своєї діяльності.

1.3. Громадська організація «Земляцтво житомирян» була зареєстрована Управлінням юстиції в м. Києві 23 червня 1995 року, свідоцтво № 482.

1.4. З моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку Земляцтво набуває статус юридичної особи, в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством країни, на територію якої поширюється його діяльність, та цим Статутом.

Земляцтво має відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах України та інших країнах, печатку зі своєю емблемою та назвою, штампи, бланки, символіку, відзнаки та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Земляцтва. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Земляцтво може від свого імені укладати договори, угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах і господарських судах.

1.6. Місцеві осередки Земляцтва створюються згідно з адміністративно-територіальним поділом при наявності не менше 3 осіб.
Місцеві осередки Земляцтва у своїй діяльності керуються цим статутом та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Радою МГО «Земляцтво житомирян».
Місцеві осередки Земляцтва легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування без прав юридичної особи, а також можуть бути створені місцеві осередки з правами юридичної особи, які підлягають реєстрації в установленому законом порядку. Представництва, які створені на території інших країн, діють на підставі законодавства цих країн.

1.7. Земляцтво має право на добровільних засадах засновувати спілки (союзи, асоціації тощо) або вступати до них, укладати з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво й взаємодопомогу.

1.8. Земляцтво з питань Статутної діяльності взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, а також з іншими громадськими організаціями.

1.9. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Земляцтва. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Земляцтва, так само як і втручання Земляцтва в діяльність державних органів, службових осіб та в діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків передбачених Законом.
Земляцтво не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Земляцтва, крім випадків коли сторони беруть на себе такі зобов’язання у встановленому законом порядку.

1.10. Земляцтво має міжнародний статус і поширює свою діяльність на території України, Республіки Білорусь.

1.11. Найменування Земляцтва:
повне українською мовою – Міжнародна громадська організація «Земляцтво житомирян»;
повне російською мовою – Международная общественная организация «Землячество житомирян»;
повне англійською мовою – International Public Organization «Zemliatstvo Zhitomirjan»;
скорочене українською мовою – МГО «Земляцтво житомирян»;
скорочене російською мовою – МОО «Землячество житомирян»;
скорочене англійською мовою – MGO «Zemliatstvo Hchitomirjn»

1.12. Місцезнаходження Земляцтва:
Україна, 03151, місто Київ, вулиця Смілянська, 11.

2. Мета, завдання та напрями діяльності земляцтва

2.1. Основною метою Земляцтва є добровільне об’єднання громадян, реалізація статутних завдань та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, прав і свобод членів Земляцтва.

2.2. Основними завданнями Земляцтва в установленому законодавством порядку є:
- створення умов для становлення, розвитку ділових, дружніх, культурних та інших контактів членів Земляцтва, житомирян та вихідців із Житомирської області, що проживають як на території України, так і за її межами;
- поширення зв’язків Земляцтва з населенням, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, іншими об’єднаннями громадян Житомирської області, інших адміністративно-територіальних областей України та держав світу, а також участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
- надання підтримки членам Земляцтва, які її потребують, а також підтримка благодійних заходів, програм, проектів, тощо.

2.3. Відповідно до чинного законодавства України Земляцтво здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій з статусом юридичної особи, заснування підприємств.

2.4. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Земляцтво має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права;
- представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, громадських та інших організаціях;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- створювати власні засоби масової інформації з метою найбільш повного інформування громадськості про діяльність Земляцтва та життя Житомирщини;
- одержувати від органів державної влади й управління, та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади й управління;
- розповсюджувати інформацію й пропагувати свої ідеї та цілі;
- здійснювати видавничу справу, сприяти публікації робіт з історії та культури Житомирщини;
- здійснювати іншу діяльність, що відповідає меті та Статутним завданням Земляцтва і не суперечить чинному законодавству України.

2.5. Земляцтво у встановленому чинним законодавством України порядку:
- взаємодіє з органами державної влади, Житомирською облдержадміністрацією та Житомирською обласною радою, місцевими органами влади Житомирської області з питань виконання статутних завдань;
- бере участь у розробці, організації, виконанні, фінансуванні особисто або спільно з будь-якими державними або недержавними підприємствами, організаціями, установами, відомствами, тощо проектів, програм, заходів щодо сприяння розвитку Житомирської області;
- у встановленому законодавством порядку засновує підприємства, створює госпрозрахункові установи, організації із статусом юридичної особи;
- сприяє публікації матеріалів з історії та культури Житомирщини, інформує громадськість про діяльність Земляцтва;
- надає матеріальну допомогу та іншу підтримку членам Земляцтва, які її потребують, та осередкам, які створені Земляцтвом.

3. Членство в земляцтві

3.1. Членство в Земляцтві може бути індивідуальним, почесним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Земляцтва можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 14 років, визнають та дотримуються Статуту Земляцтва і сплачують членські внески.

3.3. Почесними членами Земляцтва можуть бути індивідуальні та колективні члени, які внесли або вносять значний особистий внесок у соціально-економічний, науковий чи культурний розвиток Житомирщини, або досягли значних спортивних, творчих або професійних результатів, за що мають державні нагороди чи почесні звання, а також особи, які звільняли Житомирщину від німецько-фашистських загарбників, ветерани Великої Вітчизняної Війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3.4. Колективними членами Земляцтва можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, які визнають та дотримуються Статуту Земляцтва і сплачують членські внески.

3.5. Прийом в індивідуальні та колективні члени Земляцтва здійснює Рада Земляцтва на підставі письмової заяви особи, або рішення зборів відповідного колективу та за умови сплати вступних внесків.
Почесні члени Земляцтва, а також студенти, непрацюючі пенсіонери, інваліди та інші непрацездатні особи звільняються від сплати вступних та членських внесків.
Вихід з членів Земляцтва здійснюється в тому ж порядку, що і вступ. В разі виходу з членів Земляцтва членські та вступні внески не повертаються.

3.6. Розмір членських внесків індивідуальних і колективних членів Земляцтва встановлюють Загальні збори Земляцтва.

3.7. Виключення із членів Земляцтва відбувається за рішенням Ради Земляцтва у випадку порушення ними вимог цього Статуту, невиконання рішень керівних органів Земляцтва. У цих випадках членські та вступні внески не повертаються.

4. Права й обов’язки членів земляцтва

4.1. Індивідуальні, почесні та колективні члени Земляцтва мають рівні права та обов’язки.

4.2. Члени Земляцтва мають право:
- брати участь у Загальних зборах Земляцтва та інших заходах, що проводяться Земляцтвом, обговорювати на них питання діяльності Земляцтва та вносити свої пропозиції щодо вдосконалення роботи Земляцтва;
- обирати й бути обраними до керівних органів Земляцтва;
- звертатися до керівних органів і отримувати від них інформацію з питань діяльності Земляцтва, захисту своїх законних прав та інтересів;
- користуватися культурними, соціально-побутовими послугами та матеріальною допомогою, які Земляцтво надає своїм членам;
- добровільно припинити членство в Земляцтві.

4.3. Члени Земляцтва зобов’язані:
- брати участь у діяльності Земляцтва, сприяти досягненню його мети та виконанню статутних завдань, виконувати рішення органів управління Земляцтва;
- виконувати статутні вимоги, своєчасно сплачувати членські внески.

5. Органи управління земляцтва

5.1. Статутними органами Земляцтва є Загальні збори Земляцтва, Рада Земляцтва, Президія Земляцтва, Президент Земляцтва, Ревізійна комісія.

5.2. Загальні збори Земляцтва-вищий орган управління:
Чергові Загальні збори скликаються президентом Земляцтва не рідше ніж один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за ініціативою Ради Земляцтва, Ревізійної комісії Земляцтва.
Організація Загальних зборів покладається на Раду Земляцтва, яка заздалегідь оголошує про їх проведення, місце, термін, та поп嬬-редній порядок дня.

Загальні збори:
- затверджують Статут Земляцтва, вносять до нього зміни та доповнення;
- обирають відкритим голосуванням строком на чотири роки президента Земляцтва, першого віце-президента, віце-президентів, Раду Земляцтва, Президію Земляцтва, Ревізійну комісію;
- затверджують програми відповідно до мети та завдань Земляцтва;
- заслуховують звіти президента Земляцтва, віце-президентів;
- приймають рішення про припинення діяльності Земляцтва, призначають ліквідаційну комісію;
- приймають рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків Земляцтва;
- реалізують право власності на майно та кошти Земляцтва;
- затверджують кошторис доходів та видатків на рік та зміни до нього;
- затверджують рішення Ради про почесні звання членів Земляцтва;
- затверджують звіт Ради Земляцтва;
- затверджують звіт Ревізійної комісії;
- вирішують інші питання статутної діяльності Земляцтва.

5.2.1. Загальні збори Земляцтва вважаються правомочними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів Земляцтва. Рішення Загальних зборів Земляцтва по всіх питаннях приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Земляцтва, якщо інше не передбачене Статутом.
Рішення про внесення змін до Статуту, реорганізацію, ліквідацію Земляцтва, приймається не менш ніж 2/3 голосів членів Земляцтва.

5.2.2. Рада Земляцтва – центральний орган управління, яка діє в період між Загальними зборами. Раду Земляцтва очолює президент Земляцтва. До складу Ради входить президент, перший віце-президент, три віце-президенти та члени Ради, обрані на Загальних зборах. Члени Ради в кількості 53 особи обираються терміном на 4 роки. Рада Земляцтва підзвітна та підконтрольна Загальним зборам Земляцтва:

До компетенції Ради Земляцтва входить:
- розробка та виконання програм відповідно до мети та завдань Земляцтва;
- прийняття в члени Земляцтва та виключення з членів Земляцтва;
- прийняття рішення про присвоєння почесного звання членам Земляцтва;
- розробка проектів змін та доповнень до Статуту та внесення їх на розгляд
Загальних зборів;
- затвердження положення про місцеві осередки.
- затвердження зразків емблем, печатки, штампів, бланків та символіки Земляцтва.
- координація і контроль за роботою органів, що створюються в Земляцтві, надання їм методичної та організаційної допомоги;
- розробка та подання на затвердження Загальних зборів кошторисів доходів і видатків Асоціації, звітів про надходження та використання коштів, визначення форми та розмірів оплати праці штатних працівників, формування штатного розкладу;
- господарське управління майном в межах прав, наданих Загальними зборами.
Організаційною формою роботи Ради Земляцтва є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. Засідання Ради Земляцтва є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина її членів. Рішення Ради Земляцтва приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Земляцтва.

5.2.3. Президія Земляцтва здійснює оперативну поточну роботу Земляцтва і обирається Загальними зборами терміном на 4 роки в кількості 21 особи. Президію очолює президент Земляцтва.
Члени Президії Земляцтва входять до складу Ради Земляцтва.
Президія Земляцтва, в межах своєї компетенції:
- спільно з головним редактором газети «Житичі» вирішує питання щодо організації випуску газети Земляцтва, різного роду друкованої продукції, буклетів поздоровлень членів Земляцтва;
- вживає заходи, необхідні для втілення у життя рішень і резолюцій, планів і програм, прийнятих Загальними зборами і Радою Земляцтва;
- вирішує інші питання діяльності Земляцтва, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Ради Земляцтва. .
Засідання Президії Земляцтва проводиться за мірою необхідності, але не менше одного разу на два місяці. Засідання Президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Всі рішення Президії приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів Земляцтва. Президія Земляцтва діє на підставі положення, що затверджується Радою Земляцтва.
Для забезпечення статутної діяльності Земляцтва можуть створюватись постійні та тимчасові комісії, які діють на підставі положень про них, що затверджуються Радою Земляцтва.

5.2.4. Президент Земляцтва обирається Загальними зборами строком на 4 роки:
- є вищою посадовою особою Земляцтва;
- представляє інтереси Земляцтва у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними та юридичними особами, а також у міжнародних зв’язках;
- скликає Загальні збори Земляцтва, головує на них та вживає заходів щодо виконання прийнятих постанов, підписує рішення Загальних зборів та Ради Земляцтва;
- організовує роботу Ради Земляцтва, затверджує план роботи Ради та забезпечує ведення протоколів засідань Ради;
- забезпечує виконання мети та завдань Земляцтва;
- приймає рішення щодо участі Земляцтва у реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що стосуються статутної діяльності Земляцтва;
- забезпечує формування сприятливого громадського іміджу Земляцтва на національному та міжнародному рівнях;
- звітує Загальним зборам про роботу Земляцтва, Ради Земляцтва;
- володіє правом підпису фінансових та інших документів Земляцтва, відкриває рахунки в установах банків (в тому числі і валютні);
- без доручення діє від імені Земляцтва;
- укладає договори та інші угоди;
- отримує від Голови ревізійної комісії інформацію щодо висновків контрольно-ревізійних заходів;
- може делегувати частину своїх повноважень першому віце-президенту на здійснення юридично значимих дій;
- здійснює інші дії відповідно до цього Статуту.

5.2.5. Віце-Президенти Земляцтва, один з яких є першим віце-президентом Земляцтва обираються Загальними зборами терміном на 4 роки.
Перший віце-президент Земляцтва:
- відкриває рахунки в банках та діє від імені Земляцтва;
- розпоряджається майном Земляцтва за дорученням Ради;
- готує матеріали для розгляду на засіданні Президії, Ради та Загальних зборів Земляцтва;
- має право першого підпису на фінансово-банківських документах Земляцтва.
Перший віце-президент та Віце-президенти Земляцтва:
- за дорученням президента мають право представляти інтереси Земляцтва у державних і громадських органах;
- у випадку відсутності президента за його дорученням можуть скликати, проводити засідання Загальних зборів, Ради Земляцтва;
- мають право підпису внутрішніх документів Земляцтва;
- за дорученням президента Земляцтва підписують рішення Загальних зборів, Ради Земляцтва;
- вирішують інші питання поточної діяльності Земляцтва, які доручають їм президент, Рада або Президія.

5.2.6. Ревізійна комісія Земляцтва обирається Загальними зборами терміном на 4 роки. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Земляцтва і звітує перед Загальними зборами Земляцтва не рідше ніж один раз на чотири роки. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами інших статутних органів Земляцтва.
Про зміни у складі статутних органів Земляцтво інформує Міністерство юстиції України.

6. Кошти та майно земляцтва

6.1. Земляцтво може мати у власності кошти та інше майно (у тому числі акції та цінні папери), необхідні для здійснення статутної діяльності.

6.2. Земляцтво набуває у власність кошти та інше майно, передане йому членами або державою, підприємствами, установами й організаціями, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами України, іноземними громадянами й особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, у тому числі іноземними державами й організаціями, міжнародними організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

6.3. Земляцтво має право одержувати доходи від цінних паперів, мати рахунки в іноземних банках.

6.4. Загальними зборами Земляцтва встановлюються розміри членських внесків, як індивідуальних так і колективних. Надходження коштів від добровільних пожертвувань індивідуальних осіб, комерційних організацій, підприємств та інших за виключенням бюджетних організацій, спрямовуються на виконання статутних завдань.

6.5. Земляцтво набуває право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.6. Створені Земляцтвом установи та організації, засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, подають декларації про доходи та витрати, вносять до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

7. Порядок припинення діяльності земляцтва

7.1. Припинення діяльності Земляцтва може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація Земляцтва здійснюється за рішенням Загальних зборів. Рішення приймається більшістю в 2/3 голосів членів Земляцтва, які беруть участь у Загальних зборах. У разі реорганізації усі права та обов’язки Земляцтва переходять до правонаступників. Земляцтво не може бути реорганізоване в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

7.3. Ліквідація Земляцтва здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо за таке рішення проголосує не менше ніж 2/3 голосів членів Земляцтва;
- за рішенням суду.

7.4. Ліквідаційна комісія призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Земляцтва.

7.5. Кошти та інше майно Земляцтва в разі його ліквідації не можуть перерозподілятись між його членами.

7.6. У разі ліквідації Земляцтва його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.7. Земляцтво вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

8.1. Зміни до Статуту Земляцтва вносяться рішенням Загальних зборів Земляцтва, яке приймається більшістю в 2/3 голосів членів Земляцтва, які беруть участь у Загальних зборах.

8.2. Зміни до Статуту Земляцтва підлягають обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України.

---
---
---